Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné od 20.5.2020

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Firma Břetislav Nový, se sídlem v Pardubicích, Přeloučská 226, PSČ 53006, IČO: 11060221, tel 602224404

Pro poradenskou činnost.

1.      ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.     Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky”) firmy Břetislav Nový (dále jen „radící”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník”) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva”) uzavírané mezi radícím a kupujícím prostřednictvím internetové poradny radícího. Internetová poradna je radícím provozován na webové stránce umístěné na uvedené internetové adrese (dále jen „webová stránka”), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní poradny”).

1.2.     Kupujícím službu může být fyzická osoba jednající v postavení spotřebitele (dále jen „spotřebitel”).

1.3.     Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek zde.

1.4.     Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít jen v českém jazyce.

1.5.     Znění obchodních podmínek může radící měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.      UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání služby (dále jen „uživatelský účet”). V případě, že zákazník nemá o registraci zájem, nemůže kupující provádět objednávání služby.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou radícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským emailem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Radící může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení radícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.      UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.      Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a radící není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službě, a to včetně uvedení cen. Ceny služby jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služby zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost radícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených se službou a dodáním služby.

3.4.      Pro objednání služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní radícího. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o předmětu poradny.

3.5.      Smluvní vztah mezi radícím a kupujícím vzniká zodpovězením dotazu kupujícího.

4.      CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Cenu služby a případné náklady spojené s dodáním služby dle kupní smlouvy může kupující uhradit radícímu následujícími způsoby:

4.1.1.     v hotovosti při převzetí zboží v místě určeném kupujícím v objednávce; kupní cena je splatná při převzetí služby;

4.1.2.     bezhotovostně platbou předem na účet radícího sdělený elektronicky nebo telefonicky; po přijetí objednávky bude kupujícímu zaslána zálohová faktura s pokyny k platbě; služba bude kupujícímu dodána po připsání platby na účet radícího; nebude-li stanoveno jinak, kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy;

4.1.3.     bezhotovostně platbou na účet radícího se splatností; tento způsob úhrady platí pouze pro stálé partnery a podléhá schválení radícího; nebude-li stanoveno jinak, kupní cena je splatná do 14 dnů od převzetí zboží.

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit radícímu také náklady spojené s dodáním služby ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním služby.

4.3.       radící si vyhrazuje právo požadovat po kupujícím zálohu nebo platbu předem. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.4.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu služby společně s uvedením emailu nebo telefonu. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet radícího.

4.5.      Případné slevy z ceny služby poskytnuté radícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.6.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví radící ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu doklad - fakturu.  Radící není plátcem daně z přidané hodnoty. Pokladní doklad v případě potřeby zašle  radící kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.      ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY kupujícím

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce služby, která byla sestavena na základě neúplných, nepravdivých, zkreslených nebo smyšlených vstupních údajích kupujícím.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí služby, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů služby nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky služby. Odstoupení od kupní smlouvy musí být radícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu radícího či na adresu elektronické pošty radícího novy@vdek.cz.

5.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Data služby budou dále využívána radícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese náklady spojené s odmítnutím služby radícímu.

5.4.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí radící peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do deseti (10) pracovních dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je radící od kupujícího přijal. Radící je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení služby spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, radící není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než dojde k anulaci služby.

5.5.      Vrácené služba by měla být ve stavu, v jakém bylo při převzetí spotřebitelem, a to včetně veškeré dokumentace. Nárok na úhradu škody vzniklé na službě je radící oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.      V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je radící také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí služby spotřebitelem. V takovém případě vrátí radící kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi radícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím radícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.      PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.      V případě, že je způsob služby stanoven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem realizované služby.

6.2.      Je-li radící podle kupní smlouvy povinen dodat službu na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít službu při dodání.

6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno službu doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním služby, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.      Při převzetí služby je kupující povinen zkontrolovat originalitu zadání služby a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obsahu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky radícího, jsou-li radícím vydány.

7.      PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.2.       radící odpovídá spotřebiteli, že služba při převzetí nemá jiné než deklarované vady. Zejména radící odpovídá plátci, že v době, kdy plátce převzal:

7.2.1.     má služba vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které radící popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.     se služba hodí k účelu, který pro jeho použití radící uvádí nebo ke kterému se služba tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.     služba odpovídá jakostí nebo provedením předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.     je služba v odpovídajícím formátu

7.2.5.     služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u služby prodávané za nižší cenu na vstupní či výstupní vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

7.4.      Spotřebitel a nepodnikající právnická osoba jsou oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne u služby v době jednoho měsíce od převzetí.

7.5.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u radícího na jeho adrese nebo dle dohody.

8.      DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví k vykonané službě zaplacením celé kupní ceny služby.

8.2.      radící není ve vztahu ke spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.      Vyřizování stížností kupujícího zajišťuje radící prostřednictvím elektronické adresy novy@vdek.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle radící na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi radícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.czje kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6.       radící je oprávněn k prodeji služby na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.      OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje”).

9.3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů radícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů radícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat radícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.      Zpracováním osobních údajů kupujícího může radící pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje radícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.      V případě, že by se kupující domníval, že radící nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1.     požádat radícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2.     požadovat, aby radící nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9.      Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu radící povinen tuto informaci předat.

Radící má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.    ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo firmou radícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení radícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2.   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky radícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11.    DORUČOVÁNÍ

11.1.   Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Konec.

Přihlášení uživatele